ANNUAL MEETING 2019

Annual Meeting SF Facebookbanner.jpg
 

The meeting will be held in Swedish, therefore, the agenda is only available in Swedish.

Call to Annual Meeting

2019-03-14

5 p.m at Café Bojan

  

1)          Mötets öppnande

2)          Fastställande av föredragningslistan

3)          Val av mötesordförande

4)          Val av mötessekreterare

5)          Val av två justeringsmän tillika rösträknare för mötet

6)          Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

7)          Justering av röstlängd

8)          Val av ordförande för nästkommande verksamhetsår

9)          Val av 1:e vice ordförande för nästkommande verksamhetsår

10)       Val av 2:e vice ordförande för nästkommande verksamhetsår

11)       Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen för nästkommande verksamhetsår

12)       Val av ledamöter i styrelsen för nästkommande verksamhetsår

13)       Val av valberedning samt dess sammankallande

14)       Val av ekonomisk revisor och suppleant för denne för nästkommande verksamhetsår

15)       Val av verksamhetsrevisor och suppleant för denne för nästkommande verksamhetsår

a)    Val av seniorer

b)    Val av inspektor

16)       Behandling av propositioner

17)       Behandling av motioner

18)       Fastställande av terminsavgift för nästkommande två terminer

19)       Övriga frågor

20)       Mötets avslutande

                   

        Välkomna önskar,

         

        Samhällsvetenskapliga föreningen

 
EnglishJessica Liander